Hodnotiaca správa 2021

Základná škola

časť Čápor 1085
95117 Cabaj - Čápor

Základná škola Jána Domastu, Cabaj-Čápor 1085, 951 17 Cabaj-Čápor
e-mail: zscapor@gmail.com , t.č. 037/7888414

S P R Á V A
o celkovom priebehu 15. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky,
kampane boja proti AIDS.

Základná škola Jána Domastu, Cabaj-Čápor 1085, 951 17 sa v školskom roku 2021/2022 aktívne zúčastnila 156. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky, kampane boja proti AIDS.
Zapojili sme sa s nasledovnými aktivitami:
- 09.11.2021 žiaci školy vytvorili na výtvarných výchovách svoju predstavu o Červených stužkách“. Vybrali a zaslali sme ich do výtvarnej súťaže s rovnakým názvom. Niektoré zdobia našu nástenku vo vestibule s danou tematikou,
- 11.11.2021 žiaci štvrtého ročníka vytvorili časť „Červené stužky“ na pracovnom vyučovaní.
- 15.11.2021 žiaci 8.a 9. ročníka došili „Červené stužky“ na výtvarnej výchove a pripli k nim zatvárací špendlík na uchopenie o odev,
- 01.12.2021 - pre žiakov 1.A - 8.A bola vytvorená relácia na tému: 1. december – Svetový deň boja proti HIV/AIDS, ktorú vysvetlili v triedach triedni učitelia – tu sa žiaci podrobne dozvedeli všetko o kampani „Červené stužky“. (9.A bola v karanténe),
- na www.zscapor.edupage.org bol uverejnený článok o 1. decembri a aktivitách, ktoré sa na našej základnej škole udiali. Dané informácie si mohli prečítať nielen žiaci, pedagógovia, ale aj rodičia a široká verejnosť,
- tento rok sme kvôli zvýšeným hygienicko-pandemickým opatreniam upustili od aktivity „Živá červená stužka“, ktorú každoročne tvorili žiaci z ročníkov žiaci 1.A – 4.A, nakoľko nám žiaci dlhodobejšie chýbali a v triedach boli veľmi nízky počet, a triedy sa nesmeli z protipandemických opatrení premiešavať,
- žiaci si dňa 01.12.2021 pripli na hruď červené stužky, ktoré vytvorili žiaci. Jej nosením, v tento deň vyjadrili solidaritu s ľuďmi chorými na AIDS a odsúdili túto zákernú chorobu.
Tejto akcie sa zúčastnili žiaci z tried 4.B a 8.B a z ročníkov 0. – 8., nakoľko žiaci 9. ročníka boli v karanténe, spolu s vedením školy (2), pedagógmi, – 102 žiakov a 15 pedagógov.

Vypracovala: Mgr. Monika Gálová, koordinátorka protidrogovej výchovy na škole

Mgr. Monika Gálová