Hodnotiaca správa 2021

Základná škola s MŠ

Vyšný Koniec 969
02313 Čierne

Tento rok sa uskutočnil už 15. ročník kampane Červené stužky, ktorý vyvrcholil 1. decembra 2021 - na Svetový deň boja proti AIDS.
Naša škola sa zapojila so žiakmi 5. – 9. ročníka na hodinách biológie, výchovy k zdraviu, náboženskej výchovy a výtvarnej výchovy. Žiakom boli vysvetlené základné pojmy súvisiace s touto chorobou, možnosti prenosu a prevencie.
Na základe filmu Anjeli a Príbehy anjelov, sme sa na projektovom vyučovaní zamýšľali nad tým, ako sa cíti človek, keď je chorý a kto je mu oporou v ťažkých chvíľach. Po diskusii mali žiaci kresbou vyjadriť svoje pocity na papier, kde samých seba znázornili ako poháre. Projekty sme doplnili o obrázky ľudí z časopisov, pretože AIDS je celosvetový problém.
Žiaci sa podieľali aj na výtvarnom spracovaní témy HIV/AIDS, výrobou a kresbou papierových stužiek. Kolážou ľudských tvári na stužkách sme vyjadrili spolupatričnosť a solidaritu.
Práce žiakov sme vystavili na chodbe a dotvorili informatívnymi kockami a nástenkami.
Tvorivé aktivity viedli žiakov k zamysleniu a počas práce sa v nich vynárali ďalšie otázky. Rozprávali sme sa o zdravom životnom štýle, budovaniu zdravých priateľských vzťahov, zodpovednosti v partnerských vzťahoch...
Touto kampaňou si každoročne pripomíname, že na prvom mieste v živote sú naše vzťahy a upevňujeme si pocit solidarity s ľuďmi, ktorí trpia touto chorobou.

Mgr. Katarína Konečná