Hodnotiaca správa 2021

Stredná odborná škola

Košická 20
08001 Prešov

Správa o priebehu kampane Červené stužky 2021
V školskom roku 2021/2022 sa žiaci našej školy zapojili do 15. ročníka kampane Červené stužky.
V rámci obmedzených možností sme uskutočnili tieto aktivity:
• Zverejnili sme informácie o kampani na vstupnom paneli školy,
• V záujme poskytnutia informácii o tejto chorobe inštalovali sme výstavku materiálov s touto témou vo vestibule školy
• 1. decembra sme v školskom rozhlase odvysielali príspevok na tému Riziká prenosu vírusu HIV
• V jednotlivých triedach sme priebežne zorganizovali besedy spojené s prezentáciou na túto tému
• V 1. ročníkoch sme žiakom premietli film Anjeli, po premietnutí sme zorganizovali besedu
• Na hodinách OBN vo vyšších ročníkoch sme zorganizovali besedy na témy Globálne problémy sveta na tému Boj za práva žien, Deň boja proti násiliu páchanom na ženách, Medzinárodné organizácie a ich humanitárna pomoc
• Zaslali sme záverečnú správu o kampani

PhDr. Daniela Hermanovská