Hodnotiaca správa 2021

Základná škola, V. Javorku 32, Žilina

Vendelína Javorku 32
01001 Žilina

V školskom roku 2021/2022 sa naša škola, ZŠ, V. Javorku 32, Žilina, zapojila do kampane Červené stužky a to prostredníctvom rôznych zaujímavých aktivít.
Na našej škole boli realizované tieto aktivity:
- návrh pohľadnice / loga na tému „Červené stužky“
- umiestnenie plagátu na viditeľnom mieste
- triednické hodiny zamerané na protidrogovú tematiku
- tvorba nástenky s protidrogovou tematikou a tematikou HIV, AIDS
Aj napriek nepriaznivej situácii, kedy žiaci boli veľakrát doma a online, sme danú tému rozobrali a aj keď nesúťažne, ale o to s väčšou zanietenosťou a aj kreativitou sme sa popasovai aj s logom a mladší žiaci s elektronickou pohľadnicou.
Vďaka tejto kampani získavajú žiaci dôležité informácie o HIV a AIDS, hľadajú a získavajú informácie ohľadom prevencie, rozvíja sa u nich empatia a zmysel pre zodpovedné konanie.

Mgr. Lucia Turčáková Michalková