Hodnotiaca správa 2021

Školský internát

Medická 2
04011 Košice

Vyhodnotenie aktivity v rámci kampane Červené stužky:

Náš Školský internát sa aj v tomto školskom roku zapojil do už trinásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky. Vo výchovných skupinách sme sa od 25.11. 2019 – 2.12.2019 venovali myšlienke osvety boja proti AIDS. Dňa 25.11.2019 boli žiaci prostredníctvom rozhlasu informovaní o pripravovaných aktivitách. Vo vestibule a jedálni ŠI boli vystavené panely s danou problematikou. Vyvrcholením všetkých aktivít bola prezentácia spojená s besedou na tému: Prevencia pohlavne prenosných nákaz a infekcie HIV/AIDS, ktorú realizovala MUDr. Jana Kollárová vedúca odboru podpory zdravia, RÚVZ Košice. Každý účastník akcie pri vstupe dostal červenú stužku. V úvode sme si pripomenuli, že „Červená stužka“ je medzinárodný symbol solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS, ktorý vznikol v New Yorku v roku 1991. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Na Svetový deň boja proti AIDS, ktorým sa stal 1.december, si ľudia na celom svete, pripínajú na odev červenú stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj voči HIV/AIDS. Pripomenutie tohto dňa si kladie za cieľ zvýšiť povedomie o tomto víruse a ochorení a taktiež poukázať na možnosti prevencie a ochrany. Upozorňuje na situáciu na Slovensku a vo svete. Potom pani doktorka prítomných žiakov okrem vírusu HIV/AIDS informovala aj o ochorení syfilis - ktorý sa v poslednom čase veľmi rozšíril v oblasti blízko Košíc. Poukázala na nebezpečenstvo šírenia a na skutočnosť, že najlepšou ochranou neponáhľať sa so sexuálnym životom a dodržiavať vernosť vo vzťahoch. Beseda bola doplnená videoklipom Philadelphia a ukážkou z filmu Anjeli. Žiaci v závere zhodnotili získané informácia ako veľmi prínosné a celú aktivitu hodnotili pozitívne.

V Košiciach 27.11.2019 Mgr. Hockicková R.

Mgr. Renáta Hockicková