Hodnotiaca správa 2020

Odborné učilište internátne

Námestie sv. Ladislava 1791/14
95115 Mojmírovce

Odborné učilište internátne Mojmírovce sa aj v šk.roku 2020/2021zapojilo do kampane
,, Červené stužky“

Naše aktivity:
- žiaci sa osobne zapojili do výroby školskej nástenky s uvedenou problematikou,
- žiaci OUI Mojmírovce sa zapojili do Celoslovenskej výtvarnej súťaže ,, Červená
stužka v boji proti HIV/AIDS,
- odoslanie 2 žiackych výtvarných prác na tému: ,, Červená stužka v boji proti
HIV/AIDS“ do Žiliny,
- vlastná tvorba žiakov červených stužiek,
- premietnutie filmu ,, PRÍBEHY ANJELOV“ na hodinách: náboženská výchova,
základy rodinnej výchovy, výchova k rodičovstvu a jednotlivých triednických
hodinách,
- Svetový deň boja proti HIV/AIDS aktívna účasť žiakov a zamestnancov v projekte
,,Červené stužky“ ( pripnutie si červených stužiek).

Pri všetkých aktivitách boli dodržané všetky protiepidemiologické opatrenia nariadené
úradom verejného zdravotníctva SR ( COVID -19 ).

Mojmírovce, 3.12.2020
Vypracovala: Jana Adámeková

Jana Adámeková