Hodnotiaca správa 2020

Liečeb.-vých.sanatórium

Čakany 7
93040 Čakany

Na začiatku sa chcem ospravedlniť, že správu posielam až teraz, ale pandémia tento rok výrazne zasiahla nielen do školského procesu, ale aj našich osobných životov.
Napriek snahe sme nemohli z objektívnych príčin s našimi žiakmi v tomto ročníku zrealizovať všetky plánované aktivity.
Nakoľko zariadenie navštevujú žiaci prvého stupňa, výučba prebiehala, ale spoločné aktivity boli pandémiou pozastavené. Museli sme hľadať iné cesty na realizáciu aktivít.
-prednášku o HIV/AIDS sme pripravili prostredníctvom informačných banerov, ktoré sme umiestnili ku jedálni na celý november. Poprosili, sme všetkých triednych učiteľov, aby spolu so svojimi triedami si tieto banery prezreli.
- spolu s pani psychologičkou sme pripravili prednášku na tému závislosti a duševné zdravie, ktorá ich následne na hodinách Terapeutických a korekčných cvičení absolvovala s jednotlivými skupinami primerane ich veku.
- so staršími žiakmi sme si premietli krátky dokument o obchodovaní s ľuďmi, v rámci toho sme absolvovali diskusiu o ľudských právach
- naši žiaci sa zapojili do výtvarnej aj literárnej súťaže
- k 1. decembru pripravili červené stužky, ktoré s plagátikom umiestnili do jedálne, kde si ich mohli zobrať všetci žiaci i zamestnanci
- počas karantény, ktorú sme spoločne absolvovali si premietli film o HIV v negatívnej i pozitívnej skupine, kde si následne mohli porozprávať nielen o HIV, ale o vírusoch vo všeobecnosti, keďže sme si na vlastnej koži zažívali ich prítomnosť v našich životoch a ich dopad na naše fungovanie.

Mgr. Alena Šlezingerová