Hodnotiaca správa 2020

Základná škola

Komenského 10
03853 Turany

Naša škola sa tento školský rok po prvýkrát zapojila do kampane Červené stužky, ktorej cieľom je šírenie povedomia o víruse HIV a ním spôsobenou chorobou AIDS. Kampaň bola odporúčaná školám a školským zariadeniam Slovenska aj prostredníctvom Sprievodcu školským rokom 2020/2021.
Kampaň sa v našej škole začala na začiatku novembra prihlásením sa do jej 14. ročníka a žiaci a pedagogickí zamestnanci našej školy ju podporili niekoľkými odporúčanými aktivitami. Situáciu nám značne sťažila aktuálna situácia v súvislosti s ochorením Covid-19. Kvôli pandémii sme niektoré aktivity neboli schopní zvládnuť (prednášky a besedy, ako aj premietanie školou zakúpeného filmu Anjeli). I napriek dištančnému vzdelávaniu žiakov 2. stupňa sme niektoré aktivity s radosťou uskutočnili.
Prvou aktivitou bolo zapojenie sa do výtvarej súťaže pod názvom Logo pre červené stužky. Zaslané boli logá žiakov Romana Maťku (prípravný ročník), Mateja Božíka (7.A) a Sarah Foťkovej (8.A). Okrem výtvarného talentu majú žiaci ZŠ Turany talent aj na písanie, čo predviedli v ďalšej aktivite kampane – literárnej súťaži na tému My a vírusy 21. storočia. Do súťaže poputovalo pravdivé rozprávanie Sofie Kevešovej (4.A) , ako aj básne Tomáša Lamoša (6.B) a Kristiána Keveša (6.A).
Pani učiteľka Mgr. Murínová sa veľmi aktívne a ochotne zapojila do kampane so žiakmi 8. a 9. ročníka formou online hodín biológie. Na hodinách použila animáciu – 3D model vírusu HIV a spôsob jeho rozmnožovania v bunkách a prezentácie. Cieľom prezentácii bolo podať žiakom základné informácie o víruse, taktiku vírusov v ľudskom tele, štádiá priebehu ochorenia, príznaky po nakazení, ale aj o prenos vírusu z tehotnej mamičky na dieťa. Vybraní žiaci druhého stupňa sa dňa 1.12. pod vedením spomínanej pani učiteľky zúčastnili aj online BIO-PSY-SOC olympiády , čím sme podporili ďalšiu aktivitu v rámci kampane.
Priebežne bola aktualizovaná nástenka so všetkými potrebnými informáciami ku kampani, na stránke školy mali učitelia, rodičia, aj žiaci potrebné informácie. Plagát kampane bol umiestnený na viditeľné miesto pri vstupe do školy.
Vyvrcholenie projektu sa uskutočnilo dňa 1.12.2020 vytvorením živej červenej stužky najmenšími žiakmi prípravného ročníka, v súlade so všetkými protiepidemiologickými opatreniami. V tento deň sa škola zahalila do červenej a bielej farby, aby sme tak vyjadrili súcit s ľuďmi, ktorí spomínanému ochoreniu už podľahli. Na našich hrudiach sa v tento deň vynímali aj ručne pripravené červené stužky.

Mgr. Katarína Pastorková