Hodnotiaca správa 2020

Spojená škola-Gymnázium

Slovenská 5
08501 Bardejov

SPRÁVA
Dňa 1.12.2020 sa Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove (Gymnázium a Stredná odborná škola polytechnnická) zapojila do kampane Červená stužka, a to propagáciou a realizáciou aktivít počas online hodín.
RNDr. Eva Homzová na Biológii v 4.G a H využila prednášku, tajničku a video. Cieľom hodiny bolo vymenovať pohlavné choroby a oboznámiť sa s kampaňou Červené stužky. Žiaci si tak rozšírili vedomosti o chorobe AIDS/ HIV a uvedomili si ich nebezpečenstvo. Počas diskusie dokázali argumentovať a zaujať osobné stanovisko k otázke prenosu pohlavných chorôb.
RNDr. Jozef Sobek na hodine Infomatiky predstavil žiakom 1.A kampaň a pustil prednášku na Youtube. Žiaci tejto triedy predtým nevedeli o symoble červená stužka. Páčilo sa im to, aj keď prednáška bola odborne dosť náročná. Taktiež im vyhovovalo vyučovanie touto formou.
Mgr. Monika Maníková vrámci predmetu Konverzácia v anglickom jazyku premietala žiakom film „In Your Face.“ Počas neho sa žiaci snažili zachytiť kľúčové slová súvisiace so starostlivosťou o zdravie a taktiež hlavnú myšlienku filmu (písali to do chatu cez MS Teams) Za domácu úlohu mali vyjadriť svoj názor na film. Svoje názory poslali cez Edupage. Žiakov táto téma zaujala. Ocenili vyučovanie zaujímavou formou a uvedomujú si potrebu prevencie a ochrany zdravia.
Týmto chceme vyjadriť poďakovanie za možnosť prihlásiť sa do tejto kampane, propagovať to medzi učiteľmi a žiakmi a prepojiť tak medzipredmetové vzťahy.

V Bardejove 4.12.2020 Zapísala Mgr. Monika Maníková

Mgr. Monika Maníková