Hodnotiaca správa 2020

Súkromná základná škola pri SLVS Senec

Diaľničná 1
90301 Senec

SPRÁVA PRE ČERVENÉ STUŽKY 2020
Základná škola pri SLVS Senec, Diaľničná 1, 603 01 Senec
V ZŠ pri Súkromnom liečebno-výchovnom sanatóriu Senec sú žiaci 5.- 9. ročníka. Mnohí naši žiaci pochádzajú z prostredia, ktoré môžeme z hľadiska šírenia vírusu HIV charakterizovať ako rizikové. Dostatok informácií poskytnutých vhodnou formou je v tomto prípade jedným z najúčinnejších spôsobov, ako tieto deti chrániť.
V rámci kampane 2020/21 sme zrealizovali viaceré aktivity.
Dňa 08.10.2020 sme deťom premietli film „Anjeli“. Ich reakcia bola veľmi emotívna. Aby žiaci pochopili vážnosť tejto problematiky, dňa 15.10.2020 bola realizovaná prednáška na tému HIV/AIDS. Reakcie našich žiakov boli veľmi spontánne. Sami si uvedomujú, že prostredie, z ktorého pochádzajú, nie je po tejto stránke bezpečné a živo sa o danú tému zaujímali.
Súčasne s týmito aktivitami sme žiakov zapojili do tvorby výtvarných diel na tému „Logo pre Červené stužky“. Zapojiť sa chceli všetky deti, každé dieťa vymyslelo vlastné logo. Vybrať z vytvorených diel bolo veľmi ťažké, no súťaže sa mohli zúčastniť iba tri z nich.
Po ukončení pobytu u nás sa väčšina z detí vráti späť do prostredia, z ktorého k nám prišli. Nejeden z nich sa v ďalšom živote stretne so situáciou, ktorá je z hľadiska nakazenia sa vírusom HIV riziková. To, čo ich môže ochrániť, je hlavne informovanosť. Dostatok informácií, pravdivý obraz o tejto chorobe, im v budúcnosti môže pomôcť ochrániť sa pred AIDS.

Ing. Klaudia Piačková