Hodnotiaca správa 2020

Základná škola, Hrnčiarska ul. č. 795/61, Stropkov

Základná škola, Hrnčiarska ul. č.795/61, Stropkov 091 01
091 01 Stropkov


V tomto školskom roku sme sa zapojili už do 14. ročníka kampane Červené stužky a s ním spojených aktivít. Cieľom kampane je poskytnúť a rozšíriť odborné vedomosti mladých ľudí na tému HIV/AIDS.
Do kampane sa zapojili žiaci našej školy prvou aktivitou - výtvarnou súťažou „Logo pre Červené stužky“. Na propagácie boja proti AIDS prispeli žiaci 7.B triedy vytvorením nástenky k danej problematike a nosením červených stužiek na oblečení. Vytvorili hliadku červených stužiek, ktorá rozmiestnila informačné materiály o kampani na nástenkách tried II. stupňa. Odborné vedomosti o zákernej chorobe AIDS získali žiaci aj počas krátkych triednych besied, a premietnutím filmov k danej tematike. Vyvrcholením kampane bola aktivita „Živá červená stužka“, ktorú vytvorili žiaci 2. stupňa špeciálnych tried. Počet zúčastnených žiakov na aktivite bol však v tomto čase ovplyvnený šíriacou sa pandémiou koronavírusu. Informácie o aktivitách školy a žiakov ku kampani boli zverejnené v školskom časopise a miestnom týždenníku Stropkovské Spektrum.
Žiaci našej školy pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, teda navštevujú školu prezenčne, za upravených organizačných podmienok (vyučujeme po 5 členných skupinách). Počas celej kampane pri aktivitách žiakov sme dbali v najvyššej možnej miere na dodržiavanie všetkých usmernení a protiepidemiologických opatrení.

Mgr. Jana Berezná