Hodnotiaca správa 2020

SOŠ obchodu a služieb

Ul. P. Jilemnického 24
91250 Trenčín

Naša škola, SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 24, Trenčín, sa tak ako každý rok zapojila do kampane Červené stužky.
Odovzdanie a prehĺbenie vedomostí, informácií, skúseností o víruse HIV a chorobe AIDS našim žiakom, sme tento rok museli realizovať online, prostredníctvom Teams 365. Sledovaním DVD In Your Face, Anjeli a Príbehy Anjelov a následnou diskusiou sa žiaci dozvedeli o možnostiach prevencie a ochrany pred týmto vážnym vírusovým ochorením.
Kampaň sme podporili nástenkou k danej problematike a umiestnením plagátu kampane.
Členovia Žiackej školskej rady nemohli tento rok pripínať vlastnoručne vyrobené červené stužky. Preto na podporu uvedomenia si významu Svetového dňa boja proti HIV/AIDS sme si pozreli aj spomienkové fotky z minulých rokov.

Ing. Ivica Košutová