Hodnotiaca správa 2020

Základná škola s materskou školou

Školská 539
95853 Skačany

Naša škola sa i napriek nepriaznivej pandemickej situácii zapojila do aktivít v projekte Červené stužky. V mesiaci október sme v škole stihli so žiakmi 6. - 9. ročníka maľovať logo kampane a víťaznú prácu sme aj zaslali do celoslovenského kola. V rámci dištančného vzdelávania sme zorganizovali online triednické hodiny, kde sme využili rôzne materiály z metodiky, videá a šoty z internetu. Deň sme si pripomenuli červeným oblečením. Taktiež sme zrealizovali online besedu so psychologičkou z CPPPaP na tému obchodovania s ľuďmi. M. Gašparovičová

Mgr. Martina Gašparovičová