Hodnotiaca správa 2020

Základná škola

Námestie mladosti 1
01015 Žilina

September
- prihlásenie do kampane Červené stužky
November
- príprava aktivít v rámci dištančného vzdelávania, žiaci v domácom prostredí na hodinách technickej, výtvarnej a občianskej výchovy vytvárali červenú stužku z rôznych materiálov. V online zadaniach na Edupage boli oboznámení s kampaňou Červené stužky a s informáciami o HIV a AIDS
December
- 1.12. prezentácia o HIV a AIDS uverejnená na webovej stránke školy, vrátane foto červených stužiek, ktoré žiaci vytvorili v rámci dištančného vzdelávania
-zaslanie hodnotiacej správy 2020
vypracovala: Mgr Andrea Rabčanová,koordinátor prevencie,ZŠ Námestie mladosti1

Mgr. Andrea Rabčanová