Hodnotiaca správa 2020

Spojená škola - Špeciálna ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Pod Kalváriou 941
95501 Topoľčany

Správa o priebehu dvanásteho ročníka kampane ČERVENÉ STUŽKY 2020
realizovanej v Špeciálnej základnej škole internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou (Spojenej škole, Pod kalváriou 941, Topoľčany).

Do vyhlásenej kampane 14. ročníka sme sa opäť zapojili so našimi žiakmi, hoci to bolo naozaj náročné a to jednak z dôvodu, že aj naša škola sa musela riadiť opatreniami v súvislosti s pandémiou COVID -19. Starší žiaci sa vzdelávali dištančnou formou viac ako 2 týždne a aj z tohto dôvodu sa nám nepodarilo dokončiť začaté práce v rámci vyhlásenej výtvarnej súťaže „Logo pre červené stužky“.
Do kampane sa zapojili starší žiaci prevažne 2. stupňa – cca 32 žiakov, 4 pedagógovia a 1 AsUč. Realizovanie naplánovaných aktivít bolo možné vždy len s jednou skupinou žiakov z hľadiska rešpektovania opatrení v súvislosti s COVID -19 (vždy to bol koordinátor, triedny učiteľ a jeho žiaci). V tomto období sme nemohli využiť poradenstvo ani participáciu koordinátora z CPPP.

Popis zrealizovaných aktivít:
 Interaktívna beseda so zameraním na elimináciu rizikového správania na tému „HIV/AIDS“, (ktorej sa zúčastnilo 16 žiakov a 2 učiteľky);
 Interaktívna beseda so zameraním na tému „obchodovanie s ľuďmi“, (ktorej sa zúčastnilo 17 žiakov a 2 učiteľky);
 Interaktívna beseda na tému: „Duševné zdravie a závislosti“, (ktorej sa zúčastnilo 32 žiakov,
4 učiteľky a 1 AsUč.);
 Sledovanie filmového spracovania „Príbehy anjelov“ pri príležitosti pripomenutia si Svetového
dňa HIV/AIDS (1. december 2020). V priebehu sledovania filmového dokumentu si každý zo žiakov zapálil 1 svetielko/symbol anjela za detské obete trpiace chorobou AIDS - 15 žiakov a 2 učiteľky.
 Príprava/tvorba a nosenie červených stužiek – symbolov krvi a života od 25.11. - 1.12. 2020
(17 žiakov a 2 učiteľky).

Mgr. Jana Mesárošová