Hodnotiaca správa 2020

Stredná priemyselná škola

Ul. SNP 413/8
907 01 Myjava

ČERVENÉ STUŽKY A SPŠ MYJAVA
Aj v školskom roku 2020/2021 sme sa už tradične zapojili do kampane Červené stužky zameraného predovšetkým na prevenciu. Jej cieľom je aj na našej škole predovšetkým snaha informovať o nebezpečenstve a hrozbe s názvom HIV/AIDS.
Študenti školy mohli získať informácie jednak o samotnej kampani Červené stužky, ale tiež o HIV/AIDS z nástenky na 1. poschodí školy.
Vzhľadom na prechod stredných škôl na dištančné vzdelávanie, sme formy a metódy niektorých naplánovaných aktivít museli prispôsobiť aktuálnej situácii. V termíne od 24. novembra 2020 do 1. decembra 2020 sme v rámci on-line hodín etickej výchovy a občianskej náuky cez aplikáciu MS Teams besedovali so študentmi o problematike HIV/AIDS. Zároveň žiaci sledovali filmy Anjeli, In your face, Príbehy anjelov a Červená stuha okolo môjho domu. Po sledovaní jednotlivých filmov nasledovala diskusia. Žiaci kládli veľa otázok a emočne na nich najviac zapôsobil film Anjeli.
Vedomosti o problematike HIV/AIDS si študenti overili formou pracovného listu, ktorý pripravili učitelia etickej výchovy a občianskej náuky a žiaci ho mali sprístupnený cez EduPage.
Členovia redakčnej rady školského časopisu Strojár informovali o problematike HIV/AIDS, ako i o kampani Červené stužky v dvojstranovom článku nazvanom Virtuálne Červené stužky.
Koordinátor kampane v SPŠ Myjava: Mgr. Iveta Maliariková

Mgr. Iveta Maliariková