Hodnotiaca správa 2020

Základná škola s MŠ

Úbrež 141
07242 Úbrež

Základná škola s materskou školou Úbrež 141
Hodnotiaca správa akcie „Červené stužky“
Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do kampane ,,Červené stužky“. Pod vedením svojich triednych učiteľov a školskej koordinátorky pripravili rôzne výtvarné aktivity, besedy zamerané na boj proti ochoreniu HIV/AIDS a Červené stužky.
Veľký ohlas medzi žiakmi získal film ,,Anjeli“, ktorý ich doslova chytil za srdce. Vďaka nemu si intenzívnejšie uvedomili, v akých odlišných podmienkach žijú a sú šťastní, že sú zdraví a nemajú zákernú chorobu AIDS, na ktorú každoročne umiera toľko nevinných detských obetí. Jednou z aktivít 14. ročníka, do ktorého sa zapojili v rámci celoslovenskej kampane, je výtvarná súťaž „LOGO pre Červené stužky“. Školského kola sa zúčastnilo 12 žiakov. Tri víťazné práce z tohto kola postúpili do celoslovenského kola . Ďalšou aktivitou tejto kampane bola literárna súťaž na tému „My a vírusy 21. storočia“, do ktorej sme sa zapojili iba jednou prácou, avšak o to emotívnejšou. Žiaci si zároveň s pani koordinátorkou zhotovili červené stužky. Tie počas dňa 25. 11. 2020 pripli tým spolužiakom aj zamestnancom školy, ktorí sa aktívne zapojili do kampane.
Všetkým účastníkom akcie patrí poďakovanie za gesto, ktorým prispeli do boja proti ochoreniu HIV/AIDS. Táto kampaň sa stretla na našej škole s veľkým záujmom, preto veríme, že sa do nej zapojíme aj v nasledujúcom školskom roku.

Mgr. Baločková Lucia