Hodnotiaca správa 2020

Základná škola s materskou školou

Stráne pod Tatrami č. 33
059 76 Stráne pod Tatrami

Základná škola s materskou školou Stráne pod Tatrami, č.33, 05976
Správa pre „Červené stužky“ 2020

Naša škola, Stráne pod Tatrami, sa aj v tomto školskom roku zapojila už do XIV. ročníka kampane „Červené stužky“. V súčasnosti, aj napriek pandémii v súvislosti so šírením nebezpečného koronavírusu sa nám podarilo na našej škole spropagovať projekt pod názvom „Červené stužky“. Prostredníctvom učiteľov sa naši žiaci snažili o aktívne zapojenie sa do kampane boja proti HIV/AIDS. Spolu s koordinátorkou protidrogovej prevencie Mgr. Katarínou Pitoňákovou pripravili rôzne výtvarné aktivity, besedy a kvízy zamerané na HIV/AIDS. Aj napriek situácii sme v škole urobili v 8. ročníku LOGO pre „Červené stužky“, ktoré sme prezentovali v priestoroch chodby školy na našej nástenke. Žiaci 7. až 9. ročníkov spolu 55 žiakov besedovalo v mesiaci októbri o HIV/AIDS. Žiaci otestovali svoje vedomosti o HIV/AIDS a spolu s učiteľmi sledovali videa na tému: Chudoba a obchodovanie s ľuďmi, drogy a AIDS, duševné zdravie a závislosti. Deviataci zhotovili nástenku o drogových závislostiach, ktorá sa nachádza v priestoroch chodby školy. Heslo našej školy je „Preč s drogou“. Veľký ohlas získal film „Anjeli“, kde si žiaci uvedomili ako žijú, že sú zdraví a nemajú zákernú chorobu AIDS, na ktorú každoročne umiera toľko nevinných detských obetí. V tejto kampani žiaci naďalej pokračovali zhotovovaním a pripínaním červenej stužky a zároveň vyzývali žiakov a učiteľov k ich noseniu. V závere kampane sme sa zapojili do súťaže: „ Správa pre Červené stužky 2020“, kde prezentovali svoje splnené aktivity a zároveň poďakovali všetkým učiteľom a žiakom, ktorí prispeli rôznymi aktivitami či besedami do kampane boja proti HIV/AIDS. Informačný panel o projekte Červená stužka, ako aj fotografie sa nachádzajú v priestoroch našej školy.

Zodpovedná vedúca kampane: Mgr. Katarína Pitoňáková
07.12. 2020

Mgr. Katarína Pitoňáková