Hodnotiaca správa 2020

Cirkevná stredná odborná škola sv. Terézie z Lisieux

Farská 5
95701 Bánovce nad Bebravou

Správa
Do kampane Červené stužky sa zapájame po druhýkrát. Na našej škole sa vyučuje iba 26 študentov, napriek tomu sme sa rozhodli priložiť ruku k rozbehnutému dielu. Pre nedostatok času a priestoru v rámci dištančnej formy vzdelávania sme nemohli zapojiť všetkých študentov do všetkých nami organizovaných sprievodných podujatí, snažili sme sa však dodržať požiadavku rôznorodosti a aktivity. Prvým krokom v našom ešte spoločnom programe bolo vytvorenie informačnej tabule na chodbe školy a prezentácia myšlienok kampane prostredníctvom webového sídla www.cervenestuzky.sk.
Študentov 2. ročníka sme motivovali k literárnej a výtvarnej tvorbe – v rámci predmetu metodika edukačných činností vznikali originálne návrhy na logo kampane - problémy sme však zaznamenali pri doručení týchto diel do školy. Žánre literárnych prác si zvolili samotní študenti – tvorili rozprávanie a diskusný príspevok. V literárnej súťaži sme boli úspešní - L. Čelinská získala čestné uznanie.
Študentov 1. ročníka sme sa rozhodli vzdelať formou Prednášky o HIV/AIDS (dostupná na webovom sídle kampane), počúvanie s porozumením sme overili prostredníctvom vopred stanovených otázok. Prednáška bola pre študentov zrozumiteľná a zaujímavá, ocenili však aj možnosť overiť svoje vedomosti v kvíze (z metodickej príručky na webe). Zaujímavým bol pre nás videorozhovor o potrebe prevencie a dôležitosti NRC. Pre krátkosť času sme ho študentom nevysielali priamo, ale jeho obsah sme im zreprodukovali. Naše vzdelávacie dopoludnie sme zakončili miniprieskumom – úlohou každého žiaka bolo osloviť troch ľudí a zistiť, či počuli o kampani Červené stužky, odkiaľ sa tieto informácie dozvedeli a o aké informácie šlo. V prípade, že respondenti odpovedali ÁNO, boli ich odpovede zaznačené a vyhodnotené, pri odpovedi NIE boli samotnými študentmi stručne o kampani poučení.
S priebehom akcie sme spokojní. Oceňujeme množstvo a rôznorodosť dostupného materiálu na webovom sídle kampane, ktoré nám naše aktivity veľmi uľahčili.

PaedDr. Jana Kutišová,
CSOŠ sv. Terézie z Lisieux v Bánovciach nad Bebravou

PaedDr. Jana Kutišová