Hodnotiaca správa 2020

ZŠ sv. Vojtecha

Levická 903
95201 Vráble

Základná škola sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble
Hodnotiaca správa – Kampaň Červené stužky

V dňoch od 1. 12. – 4. 12. 2020 sme v rámci kampane Červené stužky, ktorá sa koná každoročne 1. decembra na Svetový deň boja proti AIDS, zrealizovali na našej škole rôzne aktivity na podporu boja proti AIDS, a tak sme sa zapojili do štrnásteho ročníka spomínanej kampane. Vzhľadom k tomu, že žiaci 2. stupňa sa vzdelávajú dištančnou formou, boli triednymi učiteľmi v rámci triednickych hodín uskutočnené online hodiny na tému HIV/AIDS.
Dňa 1. 12. žiaci počúvali reláciu s názvom „Svetový deň boja proti AIDS“, ktorá bola odvysielaná na rádiu Regina. Na chodbe našej školy bola vytvorená nástenná propagácia s tematikou HIV, ktorá mala najmä osvetový charakter.
Do kampane sme sa zapojili počas online vyučovania i tým, že sa žiaci (1.12 – 4. 12.) obliekli do červeného oblečenia (červené tričko, červená mikina, červená čelenka, červené ponožky...).
Žiaci 1. stupňa v rámci pracovného vyučovania vytvárali červené stužky z farebného papiera a v rámci výtvarnej výchovy maľovali obrázky s tematikou červenej stužky.
Žiakom 2. stupňa koordinátor drogovej prevencie na škole premietal ukážky z filmov „Anjeli“ a „Príbehy anjelov“ a prebehla následná diskusia (online dištančnou formou).
Pevne veríme, že budúci ročník už bude prebiehať prezenčnou formou na pôde našej školy.

Vypracovala: Mgr. Darina Kukurová (koordinátor drog. prevencie)

Mgr. Darina Kukurová