Hodnotiaca správa 2020

Základná škola Hanušovce nad Topľou

Štúrova 341
09431 Hanušovce nad Topľou

Správa o aktivitách počas kampane „Červené stužky“.

Posolstvo 1.decembera ,Svetového dňa boja proti AIDS , sme sa snažili priblížiť žiakom našej školy uverejnením informácií o kampani Červené stužky , na webovej stránke školy a umiestnením plagátu na nástenke v priestoroch školy. Aj keď súčasná covidová situácia nepraje aktivitám väčšieho rozsahu aj tak sme sa snažili informovať o problematike HIV –AIDS aspoň ( 14-16 ročných) žiakov špeciálnych tried, ktoré sa vyučovania zúčastňujú. Dňa 1. decembra sme si spoločne s týmito žiakmi vyrobili červené stužky a v týchto triedach si žiaci vypočuli aj prednášku o HIV-AIDS . Najviac žiakov zaujal film Anjeli, ktorý im priblížil osudy detí postihnutých touto nevyliečiteľnou chorobu . Naša škola sa zapojila aj do výtvarnej súťaže „Logo pre Červené stužky“ .
Mgr.Čušková A.

Mgr.A.Čušková