Hodnotiaca správa 2020

Základná škola Ivana Branislava Zocha

Petra Jilemnického 94/3
05001 Revúca

Základná škola Ivana Branislava Zocha, Jilemnického ul. 3, 050 01 Revúca
č. tel. : 058/4881088,e-mail: skola @zsibzochare .edu.sk

Žiaci ZŠ Ivana Branislava Zocha v Revúcej sa v školskom roku 2020/2021 zúčastnili na štrnástom ročníku celoslovenskej kampane Červené stužky, kampane boja proti AIDS trocha netradične. Dôvodom bolo prerušenie vyučovania žiakov druhého stupňa ZŠ, ktorí sa od pondelka 26.10.2020 učia dištančne.
V našej škole sme s pomocou nášho vedenia / Mgr. Katarína Krištofová – riaditeľka školy, RNDr. E. Holéczy Vidová – zástup. riad. školy / pani učiteľky Mgr. M. Pirochovej / zodpovedná osoba pre ŽŠR na našej škole / a Mgr. Jitky Kneslovej, školskej psychologičky zorganizovali besedu o duševnom zdraví pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ. Odbornú prednášku pre žiakov 9. ročníka na tému HIV/AIDS, sme neuskutočnili, ale prostredníctvom online vyučovania sa žiaci oboznámili o víruse HIV, spôsoboch prenosu, liečby a prevencie.
Žiaci druhého stupňa mali zadanú dobrovoľnú úlohu, a to vytvoriť plagát, projekt alebo prezentáciu na tému- Červené stužky. Tiež si mohli prezrieť krátky dokument – „Príbehy anjelov“ “, cieľom ktorého bolo uvedomenie si nebezpečenstva vírusu HIV a choroby AIDS.
Žiaci prvého stupňa si vlastnoručne vyrábali červené stužky a 1. decembra si ich pripnutím a nosením pripomenuli význam tejto kampane.
Celkovo sa na týchto aktivitách, venovaných boju proti AIDS zúčastnilo 150 žiakov našej školy, 15 pedagogických a nepedagogických zamestnancov našej školy.

Mgr. M. Pirochová.

Mgr. Martina Pirochova