Hodnotiaca správa 2020

Spojená škola

F. Rákócziho 432/28
07701 Kráľovský Chlmec

SPOJENÁ ŠKOLA
s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola
a Praktická škola - Készségfejlesztő Iskola, F. Rákócziho 432/28, Kráľovský Chlmec


Hodnotiaca správa štrnásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky, kampane boja proti AIDS
Školský rok 2020/2021

Infekcia HIV a choroba AIDS je už roky celosvetový problém. Slovenská republika patrí v ostatných rokoch k členský štátom Európskej únie s najnižším ročným výskytom HIV infekcie. Avšak v posledných rokoch pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie a rýchlo stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou. Na základe údajov z minulého roku „vďaka“ nárastu počtu nových infikovaných na HIV – AIDS je Slovensko na 6. mieste na svete. Tento fakt nemôže nechať ľahostajného nikoho. Preto sa naša škola aj v školskom roku 2020/2021 zapojila do štrnásteho ročníka kampane Červené stužky, kampane boja proti AIDS.
Pokladáme za dôležité, aby si žiaci uvedomili, že na svete žije veľa detí, ktoré sú infikované a tým pádom postihnuté vírusom HIV a bohužiaľ nemajú zabezpečenú dostatočnú lekársku pomoc a starostlivosť, akú by akútne potrebovali. Aktivity na našej škole boli zamerané na sprostredkovanie takých poznatkov, pomocou ktorých si žiaci osvojili možnosti ochrany pred rôznymi ochoreniami a tým aj pred vírusom HIV.
V rámci tejto kampane sme uskutočnili nasledujúce aktivity:
V mesiaci október sme na dobre viditeľnom mieste vo vstupnom priestore školy umiestnili plagát kampane.
Následne sme sa zúčastnili Výtvarnej súťaže LOGO pre ČERVENÉ STUŽKY v kategórii Špeciálne základné školy. Žiaci pomocou rôznych techník vytvorili mnoho kreatívnych prác, ktoré prostredníctvom vytvoreného loga symbolizovali boj proti HIV a AIDS. Po uskutočnení školského kola boli do celoslovenskej súťaže zaradené tri práce.
Zo vzniknutých prác sme vytvorili nástenku, pomocou ktorej sme informovali žiakov našej školy, ale aj ich rodičov o cieľoch kampane Červené stužky a o nebezpečenstvách šírenia HIV/AIDS. Nástenka zároveň slúžila aj ako výstava výtvarných prác žiakov.
Dňa 25. novembra 2020 sme zorganizovali prednášku spojenú s besedou na tému duševné zdravie a závislosti. Žiaci našej školy sa prostredníctvom prezentácie dozvedeli, ako sa treba starať o svoje duševné zdravie hlavne v týchto ťažkých časoch spôsobených pandémiou Covid-19, kedy je starosť o naše duševné zdravie mimoriadne dôležité. Okrem toho sa žiaci tiež zoznámili s rôznymi formami závislostí, ktoré na nich číhajú v dnešnej dobe skoro na každom kroku a o ktorých je veľmi dôležité otvorene rozprávať, aby sme mohli predísť vzniku týchto závislostí.
Dňa 26. novembra 2020 sme spoločne vytvorili pre každého žiaka a zamestnanca našej školy červené stužky, ktoré sme im následne pripli na oblečenie ako celosvetový symbol boja proti infekcii HIV a chorobe AIDS. V priebehu posledného novembrového týždňa od 26.11.2020 do 1.12. 2020 sme všetci nosili červené stužky, čím sme chceli upútať pozornosť rodičov a návštevníkov našej školy na tento závažný celosvetový problém.
Dňa 30. novembra 2020 sme usporiadali pre žiakov vyšších ročníkov prednášku a následne besedu na tému HIV/AIDS. Žiaci sa prostredníctvom prezentácie dozvedeli o závažnom ochorení AIDS, ktoré spôsobuje vírus HIV. Dozvedeli sa zaujímavé fakty, spôsoby nákazy, možnosti liečby choroby AIDS a hlavne ako predísť nákaze HIV, nakoľko prevencia a osvetová práca je veľmi dôležitá, hlavne v súvislosti s infekciou HIV, aby vyrastala zodpovedná, vzdelaná a životaschopná generácia. AIDS, ako celosvetový problém, nemôže nechať nikoho ľahostajného.
Dňa 01. decembra 2020 na svetový deň boja proti HIV a AIDS z dôvodu pandémie Covid-19 prebiehalo vyhodnotenie výtvarnej súťaže LOGO pre ČERVENÉ STUŽKY online pomocou IKT, ktorého sa zúčastnila aj naša škola. S radosťou sme prijali rozhodnutie komisie celoslovenskej výtvarnej súťaže pre kampaň Červené stužky, na základe ktorého naša žiačka Annamária Číková bola ocenená čestným uznaním za dobre odvedenú kreatívnu prácu pri tvorbe pohľadnice s logom pre kampaň Červené stužky.
Prioritou našej školy je snaha vytvoriť pozitívnu sociálnu klímu v duchu rodinnej výchovy. Zároveň poskytnúť svojim žiakom so zdravotným znevýhodnením, z ktorých väčšina pochádza zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia nové poznatky, zvyšovať vedomosti a vytvárať podmienky na dôstojné vzdelávanie, ktoré prináleží každému. Súčasťou tohto komplexného prístupu je aj osvetová činnosť, ktorú naša škola vykonáva aj z dôvodu prevencie, ktorá je najdôležitejším článkom v boji s HIV/AIDS a v boji so závislosťami.
Veríme, že snaha a vytrvalosť usporiadateľov prispieva k zvládnutiu tohto celosvetového problému a touto cestou sa chceme poďakovať, že sme mohli byť súčasťou kampane boja proti HIV/AIDS a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Koordinátor kampane: PhDr. Roland Titka

PhDr. Roland Titka