Hodnotiaca správa 2020

Základná škola

Kudlovská 11
06601 Humenné

Aktivity - 2020/2021

ZŠ Kudlovská 11, 066 01 Humenné
V školskom roku 2020/2021 sme sa zapojili do projektu ,,Červené stužky ".

Naše aktivity:

Oboznámenia sa s projektom, prezentácie pre žiakov 7., 8. a 9.ročníka. Všetky aktivity boli zverejnené aj na webovej stránke školy.

Prednášky a prezentácie pre žiakov 8. a 9.ročníka téma: ,, HIV, AIDS a ich dopad na spoločnosť “ Všetky tieto prezentácie a prednášky sa realizovali cez hodiny etickej výchovy a občianskej náuky. Všetky aktivity zorganizovala hlavná koordinátorka prostredníctvom webovej stránky Červené stužky.

Aktivita pre žiakov 6. a 7.ročníka cez dištančné vzdelávanie: Prezentácie a projekty na tému: ,,Zdravý životný štýl”.

Na hlavnej chodbe hlavná koordinátorka pripravila informačnú nástenku o priebehu projektu ,,Červené stužky”.

V tomto školskom roku sa nám nepodarilo zrealizovať kvôli opatreniam Koronavírusu a dištančného vzdelávania tvorba a nosenie červených stužiek, ktoré sú symbolom projektu Červené stužky.

Vyhodnotenie celého projektu, a poďakovanie všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do projektu.

PaedDr. Silvia Vasková