Hodnotiaca správa 2020

Špeciálna základná škola

Partizánska 909
98055 Klenovec

Ako po iné roky aj tento rok sa naša škola zapojila do štrnásteho ročníka kampane Červené stužky. Našim cieľom je prostredníctvom aktivít kampane naučiť našich žiakov zaujať ten správny postoj nielen k vlastnému zdraviu a životu ale aj k zdraviu a životu ľudí okolo seba. Okrem toho sa snažíme nezabúdať aj na ľudí trpiacich ochorením AIDS a učiť žiakov správať sa zodpovedne.
Zapojili sme sa do rôznych aktivít ktoré ponúka kampaň. Zo začiatku sa zdalo, že to bude trošku väčší problém vzhľadom na aktuálnu situáciu všetky aktivity doviesť až do konca. Nakoniec sa našťastie naše deti vrátili do školských lavíc a mohli sme s plnením aktivít pokračovať v školskom prostredí a hlavne spolu. Jedinú aktivitu, ktorú žiaci museli zvládnuť doma bola výtvarná súťaž „ Logo pre Červené stužky“. Žiaci ale k tejto aktivite pristupovali zodpovedne a snažili sa, o čom svedčí 3. miesto našej žiačky Daniely Cibuľovej v tejto súťaži. Daniela sa spolu s pani učiteľkou zúčastnila aj online vyhodnotenia. Toto umiestnenie nás veľmi potešilo a touto cestou Vám chceme aj poďakovať. K ďalším aktivitám patrila aj tvorba a nosenie červených stužiek ako symbolu solidarity v boji proti chorobe AIDS. Počas týždňa nosenia červených stužiek sme so žiakmi veľa diskutovali na tému HIV/AIDS. Pozreli si vami ponúkanú prezentáciu, čítali sme si rôzne životné príbehy ľudí postihnutých toto chorobou, žiaci súťaživou formou realizovali aktivity podľa metodickej príručky a na záver vyplnili aj kvíz o kampani. Aj keď sa snažíme aktivity zorganizovať zaujímavou formou, najviac zaujme naše deti film „Anjeli“, film o smrti a nádeji. Článok o zapojení sa do štrnásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky bude zverejnený na webovej stránke našej školy a taktiež v školskom časopise Šepkáčik.
Tešíme sa aj na ďalší ročník a sme veľmi radi, že aktivity sa aj menia alebo dopĺňajú novými, podnetnými a zaujímavými.
Ďakujeme
ŠZŠ KlenovecDenisa Mináčová