Hodnotiaca správa 2020

Milada Bujnová

Šíd 267
98601 Fiľakovo

Opätovné roky po sebe sa naša škola zapojila do kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS
Špeciálnu základnú školu internátnu vo Fiľakove navštevuje veľký počet žiakov zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia, ktoré im neumožňuje získať poznatky o AIDS a rôznych druhoch závislostí a preto v rámci kampane žiaci zamerali svoju pozornosť na interaktívne činnosti a besedy o HIV/AIDS, prevencie rôznych druhov závislostí, ktoré prebiehali na našej škole v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov a triednických hodín s cieľom naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí.

Špeciálna základná škola internátna Fiľakovo, Viničná 12.