Hodnotiaca správa 2020

Spojená škola sv. Klementa Hofbauera internátna

Kláštorná 2
065 03 Podolínec

Červené stužky
(správa)

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Štrnásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebiehal od 2. septembra 2020 a vyvrcholil 1. decembra 2020 – na Svetový deň boja proti AIDS (v tomto ročníku sa stretnutie v Žiline nekonalo kvôli pandémii Covid-19).

Žiaci Spojenej školy sv. Klementa Hofbauera internátnej v Podolínci sa aktívne zapojili do štrnásteho ročníka kampane Červené stužky. Spojená škola má 2 organizačné zložky, špeciálnu základnú školu a odborné učilište. Spojená škola uskutočňuje výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Cieľom kampane bolo zvýšiť vedomostnú úroveň žiakov, aby pochopili problematiku HIV/AIDS, uvedomili si nebezpečenstvo vírusu HIV a choroby AIDS.
Na našej Spojenej škole sv. Klementa Hofbauera internátnej v Podolínci sú vzdelávaní žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Tento školský rok je poznačený mimoriadnou situáciou v súvislosti s ochorením Covid-19. V rámci kampane sme uskutočnili nasledujúce aktivity:
1. Zviditeľnili sme 1. december - Svetový deň boja proti AIDS aktivitami podľa metodickej príručky kampane. K problematike HIV, AIDS sme pripravili so žiakmi nástenku a diskutovali o téme na hodinách biológie a na hodinách občianskej náuky.
2. Vzhľadom na to, že je potrebné zabezpečiť ochranu zdravia žiakov aj zamestnancov škôl, počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 sa organizovala odborná prednáška a následne beseda na tému HIV/AIDS, kde bola žiakom vysvetľovaná problematika HIV/AIDS, štruktúra vírusu HIV, ako sa vírus prenáša, aké sú príznaky choroby, liečba a prognóza pre jednotlivé triedy samostatne na hodinách biológie – žiaci špeciálnej základnej školy a žiaci odborného učilišťa na hodinách občianskej výchovy.
3. V Odbornom učilišti sa nám podarilo v období od 16.10.2020 zorganizovať prednášku na tému duševné zdravie a závislosti a tiež na tému obchodovanie s ľuďmi pod vedením nášho koordinátora drogovej prevencie samostatne v každej triede za dodržania epidemiologických opatrení.
4. Na vybraných hodinách v jednotlivých triedach špeciálnej základnej školy bol premietnutý kreslený film Two little girls – Dve malé dievčatá, po ktorom nasledovala so žiakmi krátka diskusia. Žiakom odborného učilišťa bol premietnutý film Obchodovanie s ľuďmi z roku 2011, po ktorom tiež nasledoval krátky rozhovor o danej problematike.
5. V odbornom učilišti v súlade s metodikou prezentácie filmu Anjeli na hodinách občianskej náuky premietnutý tento film samostatne v každej triede, po ktorom nasledovala diskusia k filmu a znovu pripomenutie kampane Červené stužky pomocou plagátu a letákov.
6. Výchovný poradca sa zapojil do kampane Červené stužky premietnutím film Príbehy anjelov, ktorý je pokračovaním filmu Anjeli. Cieľom besedy bolo formovať pozitívny postoj mladých ľudí k problematike HIV/AIDS, zamyslieť sa nad príbehmi dospievajúcich mladých ľudí nakazených HIV.
7. V termíne od 25.11. do 1.12.2020 sme za zaoberali výrobou a nosením červených stužiek.
8. Napísali sme o kampani na webovú stránku školy, aby sme vyjadrili solidaritu v boji proti chorobe AIDS.
Na webovej stránke kampane Červené stužky "www.cervenestuzky.sk" boli všetky potrebné informácie na uskutočnenie aktivít. Uvedomujem si, že základom boja proti HIV/AIDS je predovšetkým informovanosť a zdravý životný štýl mladých ľudí. V tomto školskom roku sme neuskutočnili športové aktivity.


Podolínec, 04.12.2020
Mgr. Slavomíra Hančárová

Mgr. Slavomíra Hančárová