Hodnotiaca správa 2020

Základná škola

Bukovecká 17
04012 Košice-Nad jazerom

Vyhodnotenie kampane Červené stužky 2020 realizovanej
na ZŠ - Bukovecká 17 v Košiciach

Kampaň „Červené stužky“
Termín realizácie aktivít: 01.12.- 04.12.2020
Počet zapojených žiakov: 50
Počet zapojených učiteľov: 3

Aktivity žiakov v kampani „Červené stužky“:
o nosenie červených stužiek, umiestnenie plagátu (v škole bez žiakov),
o realizácia kampane prostredníctvom online dištančného vyučovania,
o online premietanie ukážok z filmov „Anjeli“, „Príbehy anjelov“,
o online diskusia so žiakmi na tému „HIV/AIDS“,
o online „Deň červených tričiek“ – zapojenie do kampane oblečením červenej
farby (žiaci počas online dištančnej výučby),
o aktivity web stránky ČS – Otestuj sa! (realizované dištančne),
o fotodokumentácia na web stránke školy (zábery z online vyučovania musia
byť rozmazané, pretože prostredie webex uvádza ku každému žiakovi jeho
meno).


Košice: 06.12.2020 Spracovala: Ing. Mgr. M. Vitikáčová

Ing. Mgr. Mária Vitikáčová