Hodnotiaca správa 2020

Špec. základná škola

SNP 827/53
07801 Sečovce

Špeciálna základná škola, SNP 827/53, Sečovce

Hodnotiaca správa pre “ Červené stužky“

Žiaci našej školy, a to siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka vzdelávacieho variantu B sa pod vedením triednych učiteľov zapojili do kampane „Červené stužky“.
Z dôvodu protiepidemiologických opatrení COVID19 viedli besedy zamerané na boj proti AIDS/HIV.
Pripravili sme výtvarné práce na tému „Logo Červených stužiek“. V rámci školy sme zaslali 3 výtvarné práce, 1 výtvarná práca bola ocenená čestným uznaním.
V triede sme zhotovili červené stužky, ktoré žiaci nosili v areáli školy a v domácom prostredí.
Ďakujeme triednym učiteľom a žiakom za aktívnu účasť.


Mgr. Kamila Gábor Lörincová

Mgr. Kamila Gábor Lörincová