Hodnotiaca správa 2020

Stredná zdravotnícka škola

Daxnerova č. 6
91792 Trnava

Správa pre Červené stužky 2020
Stredná zdravotnícka škola v Trnave sa každoročne 1. decembra aktívne zapája do boja proti AIDS prostredníctvom tzv. „sviečkového pochodu“ organizovaného PaedDr. Darinou Hanákovou, MPH. Podvečer sa žiaci stretávajú v centre Trnavy so symbolickou červenou sviečkou v ruke a červenou stužkou na hrudi – symbolom života a krvi, rozdávajú letáčiky a informujú verejnosť o rizikách prenosu a liečbe HIV/AIDS. Počas tohto školského roku – 2020/2021 sa naša škola z dôvodu protipandemických opatrení nemohla zapojiť do boja proti AIDS „sviečkovým pochodom“, no po kratšej pauze sa opäť zapojila do aktivít vyhlásených celoslovenskou kampaňou Červené stužky. Naši zdravoťáci sa ochotne a s elánom zapájali do vybraných aktivít kampane, ktorú týmto podporili. 16. novembra 2020 sa žiačky študijného odboru zdravotnícky laborant: Lujza Olexová z II. G a Nikola Ščipáková zo IV. G zapojili do literárnej súťaže kampane na tému My a vírusy 21. storočia. Spomedzi 56 účastníkov sa v kategórii stredné školy umiestnila L. Olexová na peknom 6. mieste. Gratulujeme! 1. 12. 2020 sa do BIO-PSY-SOC online olympiády zameranej na tému HIV/AIDS zapojilo 9 žiačok v študijnom odbore zdravotnícky laborant a praktická sestra: Dália Rajská a Viktória Ondrejková z I. B, Ema Siposová, Kristína Belková, Natália Halászová a Alexa Tornyai z I. G, Nikola Piskorová a Ester Horváthová z II. G a Darina Balková z II. A.
Pre žiakov SZŠ pripravila pani učiteľka PaedDr. Darina Hanáková, MPH online hodinu, žiaci živo diskutovali o biológii človeka, psychickom zdraví a sociálnych vzťahov v súvislosti s rizikami, prevenciou a liečbou HIV/AIDS.
Výzvu na zapojenie sa do jednotlivých aktivít kampane Červené stužky zverejnila naša škola na svojej webovej stránke https://szstt.edupage.org/news/#4579 spolu s plagátom umiestnenom v interiéri školy. O 1. decembri – dni boja proti AIDS a participácii SZŠ na ňom sme informovali aj ďalšie inštitúcie a médiá (Asociáciu stredných zdravotníckych škôl SR, Trnavský samosprávny kraj, redakčnú radu odborno-informačného časopisu pre farmaceutických laborantov: teória a prax. farmaceutický laborant).
30. 11. a 1. 12. 2020 si učitelia a nepedagogickí zamestnanci školy na znak solidarity a empatie s ľuďmi trpiacimi týmto ochorením pripli červenú stužku a obliekli sa do bielych a červených šiat, čo sme fotograficky zdokumentovali a zverejnili na webovej stránke školy vo fotoalbume s názvom Červené stužky SZŠ 2020/2021.
Sme radi, že aj napriek súčasnej nepriaznivej epidemickej situácii, v súvislosti s šírením vírusu Corona Covid-19, je medzi nami – žiakmi a pedagógmi SZŠ mnoho tých, ktorí nie sú ľahostajní voči tomuto závažnému ochoreniu a preukazujú tak česť svojmu povolaniu a budúcemu povolaniu zdravotníckeho pracovníka, ktorého predpokladom je vysoká miera empatie, priateľskosť, altruizmus a prosociálne správanie. Ďakujeme.

Mgr. Veronika Hlavatá