Hodnotiaca správa 2019

Odborné učilište internátne

Námestie sv. Ladislava 1791/14
95115 Mojmírovce

Odborné učilište internátne Mojmírovce sa aj v šk.roku 2019/2020 zapojilo do kampane ,, Červené stužky“

Naše aktivity:
- žiaci sa osobne zapojili do výroby školskej nástenky s uvedenou problematikou,
- žiaci OUI Mojmírovce sa zapojili do Celoslovenskej výtvarnej súťaže ,, Červená stužka v boji proti HIV/AIDS,
- odoslanie 2 žiackych výtvarných prác na tému: ,, Červená stužka v boji proti HIV/AIDS“ do Žiliny,
- vlastná tvorba žiakov červených stužiek,
- premietnutie filmu ,, PRÍBEHY ANJELOV“ na hodinách: náboženská výchova, základy rodinnej výchovy, výchova k
rodičovstvu a jednotlivých triednických hodinách,
- tento rok sa naša škola zapojila aj do súťaže ,, Živá“ červená stužka,
- informatívna prednáška žiakov s cieľom informovať o Celosvetovom dni boja proti HIV/AIDS,
- Svetový deň boja proti HIV/AIDS aktívna účasť všetkých prítomných žiakov a zamestnancov v projekte ,,Červené
stužky“ ( pripnutie si červených stužiek).

Jana Adámeková