Hodnotiaca správa 2019

Liečeb.-vých.sanatórium

Čakany 7
93040 Čakany

Už tradične sme sa s našimi žiakmi liečebno-výchovného zariadenia zapojili do aktivít projektu Červených stužiek. Najskôr sme vytvárali návrh pohľadníc, kde sme na základe hlasovania žiakov, zo všetkých školských prác vybrali tri.
Piataci ako najstarší si pozreli film Anjeli, spojený s následnou diskusiou.
Všetci žiaci a pedagogický zamestnanci sa zúčastnili prednášky o AIDS/HIV.
Spoločne s rodičmi tiež deti absolvovali prednášku o závislostiach, ktorú si pripravila naša pani psychologička.
Vytvárali sme fotku našej živej stužky.
Piataci na hodine techniky strihali a šili stužky, ktoré potom na spoločnej komunite rozdali všetkým žiakom a zamestnancom a sami sledovali, kto ich poctivo nosí.
Aby sa zvýšila informovanosť o problematike AIDS, pripravili si v týždni od 25. novembra informačnú nástenku na tému boja s AIDS.
Napriek tomu, že je naše zariadenie počtom malé a žiaci sú skôr mladší, veľmi dobre reagovali na jednotlivé aktivity a tak rozvíjali svoju empatiu.
Ďakujeme za možnosť obohatiť svoje školské aktivity aj takýmto spôsobom.

Mgr. Alena Šlezingerová