Hodnotiaca správa 2019

Špeciálna základná škola s materskou školou internátna (Spojená škola)

Brezová 1
905 01 Senica

Hodnotiaca správa
Do rôznych aktivít v rámci kampane "Červené stužky" sa v našej škole zapojili všetci žiaci podľa vhodnosti jednotlivých aktivít / variant A, B, Praktická škola/ - 101 žiakov a pedagógovia.
Naše aktivity:
Október 2019 –
- Informovanie žiakov o kampani Červené stužky
- Tvorenie pohľadnice „ČERVENÁ STUŽKA V BOJI PROTI HIV/AIDS“ - Do celoslovenskej výtvarnej súťaže pre žiakov ŠZŠ sa zapojili žiaci 6., 7., 8. a 9.ročníka. Pohľadnice sme neskôr umiestnili na nástenke na hlavnej chodbe školy
- Prezentácia a beseda o AIDS (žiaci 2.stupňa) - Na začiatku stretnutia sa žiaci oboznámili so základnými pojmami ohľadom ochorenia AIDS. Následne sme pomocou videa na internete spoločne opakovali a utvrdzovali informácie o AIDS – pôvod, šírenie vírusu, ochrana, následky.
November 2019 –
– Premietnutie DVD Príbehy anjelov (žiaci 2.stupňa) - Keďže žiaci mali veľa otázok, DVD sme pozerali s prestávkami. Rozprávali sme sa aj o tom, ako sa môžu deti nakazené vírusom HIV cítiť.
– Hodina rodinnej výchovy venovaná látkovým a nelátkovým závislostiam (Praktická škola) - Spestrením pre žiakov boli úlohy, ktoré riešili s veľkým nadšením.
– Beseda o látkových a nelátkových závislostiach, ktoré viedol kpt. Kollár z PZ Senica ( žiaci 2.stupňa)
- Športom pre Červené stužky – futbalového turnaja v rámci kampane „Červené stužky“, ktorý prebiehal v dvoch kategóriách, sa zúčastnili všetci žiaci našej školy
- Tvorba červených stužiek - žiačky 6. a 7. ročníka pripravili stužky pre žiakov a zamestnancov školy
- Príprava nástenky s informáciami o AIDS
December 2019 –
2.12.2019 - Nosenie červených stužiek - žiaci a zamestnanci Spojenej školy
- Spolupráca s médiami - článok na webovej stránke školy


V Senici, 09.12.2019 Mgr. Edita Glindová

Mgr.Edita Glindová