Hodnotiaca správa 2019

Základná škola s MŠ Hlavná 299

Hlavná 299
92503 Horné Saliby

Správa o priebehu kampane „Červené stužky“ na ZŠ v Horných Salibách v školskom roku 2019/20

Tak ako je už tradične zvykom na našej škole, aj tento rok sme sa zapojili do celosvetovej kampane boja proti AIDS „Červená stužka“ a to vo forme:
- realizáciou prednášky pracovníčkou OR PZ v Galante mjr. Mgr. Dášou Kollárovou zo skupiny prevencie, na tému „Obchodovanie s ľuďmi“ pre žiakov 9. ročníka

- tvorbou nástenky propagačným materiálom a výtvarnými prácami našich žiakov na túto tému v mesiacoch november a december 2019
Prednáška sa uskutočnila dňa 14. 10. 2019. Jej cieľom bolo vysvetlenie pojmu obchod s ľuďmi, kto sa stáva najčastejšie obeťou obchodu, na čo si majú žiaci dávať pozor, ak plánujú pracovať v zahraničí, preventívne rady ako si poradiť, ak sa už stanú predmetom obchodovania.

Pani majorka Mgr. Dáša Kollárová zabezpečila aj brožúrku vo forme komixov v ktorej sú uvedené príklady zamerané na obchodovanie s ľuďmi pod názvom:
„Nikto nie je na predaj“ a brožúrku „ Nie som na predaj“.
Na hodinách biológie, etickej výchove a v rámci triednických hodín boli žiaci oboznámení s myšlienkou kampane Červených stužiek, s významom Svetového dňa boja proti AIDS, s príčinou vzniku a dôsledkami. Žiaci kreslili práce z ktorích sme niektoré vybrali a použili ich na tvorbu nástenky protidrogovej prevencie na školskej chodbe, doplnený plagátom kampane a informáciami v podobe článkov.

Sme radi, že sme sa do tejto kampane mohli zapojiť. Uskutočnenými aktivitami sme si chceli pripomenúť nástrahy obchodovania s ľuďmi a problematikou chorôb HIV/AIDS.
Veríme, že si naši žiaci vytvoria správny názor na tému a uvedomia si zodpovednosť za svoj život.

Koordinátor kampane: Mgr. Dáša Szomolaiová


Mgr. Dáša Szomolaiová