Hodnotiaca správa 2019

Stredná odborná škola technická-Műszaki Szakközépiskola

Bratislavská cesta 10
94525 Komárno

Správa o priebehu kampane Červené stužky na SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno 2019

V školskom roku 2019/2020 sa naša škola už tradične zapojila do kampane Červené stužky. Cieľom kampane na škole bola predovšetkým snaha informovať o nebezpečenstve a hrozbe s názvom HIV/AIDS. Žiaci III.CM triedy zhotovili informačnú nástenku o samotnej kampani Červené stužky a o HIV/AIDS a umiestnili ju na centrálnej chodbe. S dôrazom na prevenciu sme so žiakmi na vyučovacích hodinách sledovali filmy Anjeli, In your face a Príbehy anjelov. Po sledovaní jednotlivých filmov nasledovala diskusia. Červené stužky tento rok vyrobili študenti I.CM triedy a ako vyvrcholenie kampane ich rozdali žiakom a zamestnancom školy. V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne sme pre žiakov 2. ročníka zorganizovali besedu o HIV/AIDS, ktorej súčasťou bola aj problematika pohlavne prenosných chorôb.
Aj takouto osvetou je potrebné medzi mladými ľuďmi bojovať proti tomuto ochoreniu a zabrániť tak nevedomosti a predsudkom, ktoré sú všade prítomné.
Zodpovedná za celý priebeh kampane bola Ing. Monika Virágová.

Ing. Monika Virágová