Hodnotiaca správa 2019

Súkromná základná škola pri SLVS Senec

Diaľničná 1
90301 Senec

HODNOTIACA SPRÁVA – ČERVENÉ STUŽKY v šk. roku 2019/20
Základná škola pri SLVS Senec, Diaľničná 1, 603 01 Senec
V ZŠ pri Súkromnom liečebno-výchovnom sanatóriu Senec sú žiaci 5.- 9. ročníka. Mnohí naši žiaci pochádzajú z prostredia, ktoré môžeme z hľadiska šírenia vírusu HIV charakterizovať ako rizikové. Dostatok informácií poskytnutých vhodnou formou je v tomto prípade jedným z najúčinnejších spôsobov, ako donútiť „naše“ deti zamyslieť sa nad nebezpečenstvom vírusu HIV, nad tým, ako sa proti šíreniu AIDS chrániť.
Žiaci našej školy v rámci kampane zrealizovali viaceré aktivity.
Najskôr sme tvorili pohľadnice s témou kampane „Červené stužky“. Žiaci boli oboznámení o cieľoch kampane, o symboloch, ktoré túto kampaň vystihujú. Z mnohých žiackych prác sa vybrali tri a odoslali do výtvarnej súťaže pre ZŠ.
Dňa 14.11.2019 po premietnutí filmu „Anjeli“, bola realizovaná prednáška na tému HIV/AIDS. Téma sa u našich žiakov stretla so silnou odozvou. Sami si uvedomujú, že prostredie, z ktorého pochádzajú, nie je po tejto stránke bezpečné a živo sa o danú tému zaujímali. Aktivitu sme ukončili tvorbou červených stužiek, ktoré žiaci nosili pripnuté počas vyučovania, aby tým vyjadrili solidaritu chorým na AIDS.
Kampaň sme ukončili 29.11.2019 vytvorením živej červenej stužky pred budovou školy.
Osudy detí z našej školy nám nie sú ľahostajné. Po ukončení pobytu sa väčšina z nich vráti naspäť do prostredia, ktoré nie je bezproblémové. Mnohí z nich sa v ďalšom živote stretnú so situáciami, ktorá môžu viesť k nákaze vírusom HIV. Informácie o tom, aké sú cesty nákazy a ako sa pred ňou chrániť, to je to najmenej, čo pre nich môžeme urobiť.

Ing. Klaudia Piačková