Hodnotiaca správa 2019

SOŠ obchodu a služieb

Ul. P. Jilemnického 24
91250 Trenčín

Kampaň Červené stužky 2019
Hlavnou filozofiou kampane je odovzdanie a prehĺbenie vedomostí a informácií
o víruse HIV a chorobe AIDS mladým ľuďom. Formou nástenky k danej
problematike, umiestnením plagátu kampane, sledovaním DVD In Your Face,
Anjeli a Príbehy Anjelov a následnou diskusiou sa naši študenti dozvedeli
o možnostiach prevencie pred týmto vážnym vírusovým ochorením.
Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti
AIDS, s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci
rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2019. Kampaň sa
uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou
garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na
Slovensku a v zahraničí. Kampaň nie je spojená s finančnou verejnou zbierkou.
Členovia Žiackej školskej rady pripínali 2. 12. 2019 červené stužky, aby sme si
uvedomili význam Svetového dňa boja proti HIV/AIDS. Ďakujeme.

Ing. Ivica Košutová