Hodnotiaca správa 2019

Základná škola s materskou školou

Školská 267
059 52 Veľká Lomnica

Aj v školskom roku 2019/2020 sme v našej škole ZŠ s MŠ Veľká Lomnica zostali verní tradícii zapojenia sa do kampane Červené stužky – už po siedmykrát. S elánom a chuťou pomôcť a šíriť myšlienku boja proti HIV/AIDS sme sa pustili do práce už v spetembri 2019. Školu sme zaregistrovali do kampane a zároveň sme ostatných spolužiakov informovali prostredníctvom nástenky o význame kampane Červené stužky.
V mesiaci október sa žiaci 2. stupňa základnej školy zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Pohľadnica pre Čerevené stužky“. Aj tento školský rok vzniklo niekoľko zaujímavých a nápaditých prác a tak mala školská komisia pred sebou zodpovednú úlohu vybrať tri najlepšie, ktoré nás reprezentovali v celoslovenskej súťaži.
V mesiace november sme sa v spolupráci s vyučujúcimi telesnej výchovy zapojili do kampane akciou „Športom pre červené stužky“ a zorganizovali na škole súťaž v silovom štvorboji. Víťazom boli všetci, ktorí odmietli drogy, fajčenie a alkohol a športom posilnili zdravý životný štýl a svoj postoj k civilizačnej chorobe HIV/AIDS.
V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám sme absolvovali v jednotlivých triedach diskusie a debaty týkajúce sa aj choroby HIV/AIDS.
27. novembra 2019 sme realizovali plán „Živej červenej stužky“. Fotili sme v telocvični našej základnej školy, najmladšími účastníkmi boli žiaci 2. ročníka a ústrednou myšlienkou bolo poďakovať tvorcom kampane Červené stužky, že môžeme byť súčasťou projektu. Samozrejme symbol Červenej stužky nesmel chýbať.
V mesiaci november zároveň žiaci pripravovali červené stužky k vyvrcholeniu kampane – 1. decembra. Keďže tento rok 1. december pripadol na nedeľu, tak na našej škole kampaň vyvrcholila 29. novembra 2019.
Kampaň na našej škole vyvrcholila pripínaním vlastnoručne vyrobených červených stužiek. Žiaci
9.A triedy v krátkom príhovore oboznámili svojich spolužiakov o význame tohto dňa a spoločne pripli takmer 300 stužiek nielen svojim spolužiakom, ale aj vyučujúcim.
Kampaň Červené stužky splnila svoj účel: rozšírila obzor nášho poznania a pootvorila nám srdcia. Ďakujeme!

Vo Veľkej Lomnici, 29.11. 2019

Mgr. Lucia Bobovská