Hodnotiaca správa 2019

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Hálova 16
851 0 Bratislava

Červené stužky v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Hálovej ulici 16 v Bratislave

Do tohtoročnej kampane (šk. r. 2019/2020) sa naši študenti zapojili týmito aktivitami:
- umiestnením plagátov kampane spolu s informáciami, ktoré sa týkali problematiky HIV/AIDS, na viditeľných miestach v škole,
- premietaním filmov In your face a Anjeli žiakom prvého a druhého ročníka na hodinách etickej výchovy,
- uskutočnením besedy s pracovníčkami Centra pedagogicko-psychlogického poradenstva a prevencie na tému Závislosti – alkohol a drogy ( 100 žiakov),
- členovia Žiackej rady sami pripravili a počas piatka 29.11.2019 rozdávali spolužiakom i učiteľom červené stužky,
- členovia Žiackej rady 28.11.2019 prostredníctvom školského rozhlasu priblížili žiakom a učiteľom Svetový deň boja proti AIDS a kampaň Červené stužky.
Aktivita našich žiakov vyvrcholila zrealizovaním spoločného stretnutia vo vestibule školy pri paneli, na ktorý sa jednotliví učitelia i žiaci počas dvoch dní po pripnutí červenej stužky podpisovali. Tam sme si spoločne pripomenuli potrebu zvýšiť informovanosť o ostražitosť v súvislosti s nakazením vírusom HIV.
Spoločné fotenie bolo záverečnou bodkou za spoločnou prácou v zaujímavom a osožnom projekte.


Ing. Ľubica Valentovičová