Hodnotiaca správa 2019

Piaristické gymnázium

Piaristická 6
94901 Nitra

Deň 1. december je už každoročne Medzinárodný deň boja proti AIDS. Symbolom tohto dňa je červená stužka- symbolizuje nádej na život. Každý človek si túto nádej zaslúži!
Celý týždeň od 25.11. 2019– 1.12.2019 sa niesol myšlienkou osvety boja proti AIDS. Pri tejto príležitosti bolo cez školský rozhlas dňa 29.11. 2019 odvysielané vysielanie o HIV, AIDS. Žiaci vo vestibule školy zhotovili výstavný panel. Žiaci zhotovili červené stužky, ktoré si pripli na svoju hruď a spoločne vytvorili živú červenú stužku. Aj týmto spôsobom upozornili, že im záleží na osudoch ľudí trpiacich na AIDS. Na hodinách biológie boli usporiadané prednášky a premietnutý videofilm o HIV, AIDS. Myslím si, že mnohí žiaci si začali viac vážiť dar života a veci, ktoré vo svojom živote berú ako samozrejmé. Uvedomili si, že nemôžeme byť ľahostajní voči osudom ľudí, ktorí trpia. Veď „Sme ľuďmi, vďaka ľuďom...“

Správu vypracovala RNDr. Monika Gregušová, učiteľka na Piaristickej spojenej škole sv. Jozefa Kalazanského Piaristická 6., Nitra

RNDr. Monika Gregušová