Hodnotiaca správa 2019

Základná škola s materskou školou

Stráne pod Tatrami č. 33
059 76 Stráne pod Tatrami

Základná škola s materskou školou Stráne pod Tatrami č. 33, 059 76
Hodnotiaca správa kampane „Červené stužky“
boja proti HIV/AIDS 2019

Aj tento rok sa už tradične naša škola zapojila do XIII. ročníka kampane „Červená stužka“. Prostredníctvom svojich učiteľov sa naši žiaci snažia o aktívne zapojenie sa do kampane boja proti HIV/AIDS. Spolu s koordinátorkou protidrogovej prevencie Mgr. Katarínou Pitoňákovou pripravili rôzne besedy a kvízy zamerané na HIV/AIDS, ktorých sa zúčastnili žiaci 7.,8.,9. ročníka.
Veľký ohlas získal film „Anjeli“, ktorý sledovali žiaci 6., 7., a 8. ročníkov a zároveň si žiaci uvedomili ako žijú deti v Afrike a v akých odlišných podmienkach musia žiť a čakať na smrť.
Jednou z aktivít XIII. ročníka, do ktorého sa zapojili naši žiaci v rámci celoslovenskej kampane je výtvarná súťaž v tvorbe pohľadníc. Školského kola sa zúčastnilo 42 žiakov. Tri víťazné práce z tohto kola postúpili do celoslovenského kola.
Dňa 27. 11. 2019 sa priestory chodby našej školy Stráne pod Tatrami zmenili na kampaň boja proti AIDS. V tento deň žiaci a učitelia vytvorili z 30 metrového červeného krepového papiera živú červenú stužku, ktorú tvorilo 114 žiakov a 10 učiteľov.
V tejto kampani žiaci naďalej pokračovali zhotovovaním a pripínaním červenej stužky a prostredníctvom pripravenej školskej rozhlasovej relácie o AIDS vyzývali žiakov a učiteľov k ich noseniu.
Poďakovanie patrí všetkým učiteľom a žiakom, ktorí takýmto gestom prispeli do kampane boja proti HIV/AIDS. Informačný panel o projekte Červená stužka, ako aj fotografie sa nachádzajú v priestoroch chodby našej školy.
Zodpovedná vedúca kampane: Mgr. Katarína Pitoňáková
05.12. 2019

Mgr. Katarína Pitoňáková