Hodnotiaca správa 2019

Gymnázium M.R.Štefánika

Slnečná 2
93101 Šamorín

Aktivity, ktorými sme sa zapojili do celoslovenskej kampane Červené stužky v školskom roku 2019/2020:

1. 19. 11. 2019 sa žiaci od Tercie až po predmaturitné ročníky zúčastnili na filmovom predstavení Kto je ďalší?, následne po predstavení prebiehala diskusia na danú tému so školskou psychologičkou.
2. 21.11. 2019 sa konala zaujímavá prednáška pre žiakov II. A, Q. A, I. A a K. A s pani Botlíkovou z organizácie Slovensko bez drog.
3. 21. 11. 2019 pod názvom Športom proti drogám bol zorganizovaný pingpongový turnaj medzi triedami nižších ročníkov.
4. Zhotovili sme nástenku k 1. 12. – Deň boja proti AIDS z prác žiakov, ktoré zhotovili na hodinách umenia a kultúry.
5. Červené stužky pripínali žiaci I. A triedy žiakom a učiteľom v triedach, kde pripomínali čo symbolizujú tieto stužky a stručne informovali o histórii choroby, ceste nákazy, charakteristike choroby a prevencii, informácie čerpali aj z letáčikov, ktoré ste nám zaslali.
6. Konal sa VII. ročník školskej výtvarnej súťaže s osvetovou tematikou- práce boli vystavené vo vestibule školy a žiaci aj učitelia mohli hlasovať a tak rozhodnúť, ktorá práca bola najzaujímavejšia.
7. O našich aktivitách budeme informovať verejnosť na stránkach školy, facebooku, šamorínčan.sk a v miestnych novinách.RNDr. Andrea Sidó

RNDr. Andrea Sidó