Hodnotiaca správa 2019

Základná škola

Hutnícka 16
05201 Spišská Nová Ves

13.ročník kampane sme zamerali hlavne na informovanosť žiakov o nákaze HIV a AIDS. Na triednických hodinách sa žiaci oboznámili s najnovšími informáciami o náraste tohto ochorenia na Slovensku a vo svete.Tiež získali informácie o možnostiach diagnostikovania a liečby.Žiaci 2. stupňa ZŠ si vypočuli odbornú prednášku MUDr. Novákovej.Na chodbe školy bola nainštalovaná nástenka s problematikou AIDS a v školskom rozhlase sme odvysielali reláciu. Zapojili sme sa aj do celoslovenskej výtvarnej súťaže.

Mgr. Dana Malinová