Hodnotiaca správa 2019

Základná škola

Slov. dobrovoľníkov 122/7
01003 Žilina

Základná škola Slovenských dobrovoľníkov 122/7 Žilina
Hodnotiaca správa o priebehu kampane Červené stužky

V prvý decembrový deň si každoročne pripomíname svetový deň boja proti HIV/AIDS. Cieľom tohto významného dňa je zvýšiť povedomie o hrozbe HIV/AIDS, oboznámiť spoločnosť o spôsobe prenosu tohto ochorenia ako aj s možnosťami prevencie a liečby ochorenia HIV/AIDS.
Dnešná doba ponúka veľa nástrah, preto je dôležité informovať žiakov o predchádzaní tohto ochorenia. Aj naša škola mala za cieľ zvýšiť povedomie o víruse HIV u žiakov, preto sa žiaci 6. 8. a 9 ročníka zapojili do kampane Červené stužky jednou aktivitou a to pohľadnicou pre Červené stužky. Žiaci aktívne pracovali na pohľadniciach na hodinách výtvarnej výchovy v spolupráci s vyučujúcimi daného predmetu. Vyučujúci im vysvetlili pred začatím kresby zameranie a posolstvo kampane, boli im poskytnuté informácie o ochorení AIDS. Mnohí žiaci si dali na kresbe záležať, vložili do nej vlastnú tvorbu, vlastné vyjadrenie, čoho dôkazom je aj získanie čestného uznania našej žiačky Michaely Pychtinovej z 9.A.
Kampaň vyvrcholila stretnutím v Žiline, ktorého sa zúčastnili vybraní žiaci s najkrajšími kresbami. Žiaci si vypočuli zaujímavé prednášky, vďaka ktorým získali cenné a zaujímavé informácie o ochorení, prenose ochorenia ako aj stave ochorenia vo svete, vypočuli si reálne prípady opisujúce život ľudí a ich rodín s týmto ochorením, čím žiaci dostali prínosné informácie do života, ako sa zodpovedne správať.
Z vytvorených prác, prospektov získaných na osobnom stretnutí a z vlastne pripravených informácií, sme zhotovili nástenku na školskej chodbe, kde si žiaci mohli prezrieť práce ostatných žiakov a prečítať základné informácie o kampani a ochorení AIDS.
Sme radi, že sa naša škola mohla zapojiť do súťaže a veríme, že si žiaci osvojili mnohé pre nich prínosné informácie a uvedomia si zodpovednosť za ich vlastný život a život druhých.

Mgr. Simona Maluniaková

Mgr. Simona Maluniaková