Hodnotiaca správa 2019

Odborné učilište, Praktická škola

Nábr. J. Kalinčiaka 4
97101 Prievidza

V mesiaci novembri 2019 v Odbornom učilišti Prievidza sa konali prednášky zamerané na prevenciu látkových závislostí a obchodovanie s ľuďmi - ako sa nestať obeťou obchodu s ľuďmi a násilného užívania drog. Jedným z cieľov prednášky bolo upozorniť žiakov na možné riziká pri hľadaní si práce cez internet. Prednášky viedol kpt. Mgr. Vít Zajac, koordinátor prevencie z Mestskej polície v Prievidzi.
Dňa 2. 12. 2019 sa konala prednáška na tému HIV/AIDS formou prezentácie, lektorkou bola Mgr. Ondrejovičová, koordinátor prevencie v OU. Žiaci získali informácie o víruse HIV, dozvedeli sa zaujímavé fakty o ochorení AIDS.

Mgr. Emília Ondrejovičová, koordinátor prevencie, výchovná poradkyňa