Hodnotiaca správa 2019

Spojená škola

Hlavná 2
01009 Žilina-Bytčica

HODNOTIACA SPRÁVA 13.ročník kampane Červené stužky - 2019
Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS konanej pri príležitosti medzinárodného dňa boja proti AIDS. Naša škola sa do aktivít zapája každoročne, v tomto roku zorganizovala viacero aktivít.
• Súťaž Športom za červené stužky
Školský volejbalový turnaj sa konal v telocvični školy dňa 29.10.2019. Turnaj vyhrala trieda II.A.
• Školská výtvarná súťaž Pohľadnica
Kritériami pri hodnotení pohľadníc boli originalita, zvolená technika a výpovedná hodnota. Prvé miesto získala Rebeka Slyšková, druhé Alex Repka a tretie Vanesa Pakošová. Aktivitu zorganizovala Mgr. Jamborová a práce vystavila na nástenku.
• V predvečer Svetového dňa boja proti AIDS sa 27. novembra 2019 vo veľkej zasadačke Mestského úradu konalo stretnutie škôl a školských zariadení Slovenska. Stretnutia sa zúčastnila II.A s pedagogickým dozorom Mgr. Jamborovou.
• Tvorba a nosenie stužiek
Na našej škole aktivitu vypracovali dňa 29.11. žiaci I.A triedy pod vedením Mgr. Jamborovej. Zakúpenú stužku nastrihali, zopli špendlíkom a pripevnili na oblečenie svojich spolužiakov, žiaci si odprezentovali aj pripravené projekty.
• Umiestnenie plagátu kampane na nástenkách v škole
• Živá červená stužka - vytvorili sme ju v exteriéri školy pri jazierku, zapojilo sa približne 50 žiakov z I.B, II.A, III.C a IV.A, v rukách mali červené balóny a červené papiere. Aktivitu sme zdokumentovali fotografiou, zorganizovala ju Mgr. Michaela Jamborová.
• Účinnou formou prevencie je aj premietanie DVD. Ku kampani filmy Anjeli, Príbehy anje-lov, In your face premietala počas suplovaných hodín v I.A, I.B a I.C Ing. R. Havlíková.
• V triedach III.A a III.C sa v predmete zdravoveda Mgr. Urbanová venovala premietaniu dokumentu a diskusii o ochorení so zameraním na prevenciu.
• Novou aktivitou v tomto ročníku bola spolupráca s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, kde žiaci III.C dňa 2.12. absolvovali projektovú hru, boli rozdelení do 4 skupín. Cieľom projektu je dať možnosť mládeži získať základné informácie o spôsobe prenosu a ochrany pred infekciou HIV/AIDS ako aj ďalších pohlavne prenosných infekcií, o ochrane pred nežiadúcim otehotnením a hlavne premýšľať o vlastných postojoch a správaní sa v možných rizikových situáciách. Aktivitu sme zdokumentovali fotografiou a zorganizovala ju Ing. Havlíková.

Ďakujem kolegom i žiakom za uvedené aktivity.

Ing. Renáta Havlíková, koordinátor prevencie Spojená škola, Hlavná 2 Žilina - Bytčica

Ing. Renáta Havliková