Hodnotiaca správa 2019

Stred.priemyselná škola

SNP 413/8
90701 Myjava

ČERVENÉ STUŽKY A SPŠ MYJAVA
V aktuálnom školskom roku 2019/2020 sa naša škola už tradične zapojila do kampane Červené stužky. Cieľom kampane na SPŠ Myjava bola predovšetkým snaha informovať o nebezpečenstve a hrozbe s názvom HIV/AIDS.
Študenti školy mohli získať informácie jednak o samotnej kampani Červené stužky, ale tiež o HIV/AIDS z nástenky na 1. poschodí školy. O problematike HIV/AIDS sme so žiakmi 1. a 2. ročníka besedovali na hodinách etickej výchovy a so žiakmi 3. ročníka na hodinách občianskej náuky. Tiež sme sa uvedenej kampani a problematike venovali v školskom časopise Strojár.
S dôrazom na prevenciu sme so žiakmi na hodinách etickej výchovy sledovali filmy Anjeli, In your face, Príbehy anjelov a Červená stuha okolo môjho domu. Po sledovaní jednotlivých filmov nasledovala diskusia. Žiaci kládli veľa otázok a emočne na nich najviac zapôsobil film Anjeli.
Vedomosti o problematike HIV/AIDS si študenti overili testom, ktorý pripravili učitelia etickej výchovy a občianskej náuky. Test obsahoval 12 otázok (10 otázok s výberom odpovede a 2 otázky, kde žiaci museli sami sformulovať správnu odpoveď).
Červené stužky tentokrát vyrobili študenti III.A triedy, študijného odboru mechatronika a strojárstvo a rozdali ich žiakom školy, pričom ich nosili v týždni od 25. novembra 2019 do 1. decembra 2019, vrátane Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal 27. novembra 2019.
V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne v marci 2020 pre študentov 1. ročníka zorganizujeme besedu Prevencia civilizačných ochorení, ktorej súčasťou bude i problematika pohlavne prenosných chorôb, ako i stres a zvládanie záťažových situácií.
Preventívny program zameraný na problematiku Obchodovania s ľuďmi sme v októbri 2019 zrealizovali pre študentov 3. ročníka v spolupráci s Národným strediskom pre ľudské práva.

Mgr. Iveta Maliariková