Hodnotiaca správa 2019

Základná škola s MŠ

Školská 28
08233 Chminianska Nová Ves

Základná škola s materskou školou, Školská 28, 082 33 Chminianska Nová Ves
Aktivity v rámci celoslovenskej kampane „ Červené stužky 2019“
Dátum konania: október 2019
Organizátor: nižší sekundárny stupeň ZŠ a ŠT
Za priebeh akcie zodpovedný: Mgr. Jana Kollárová, Mgr. Karina Gerenčérová
Názov aktivity – súťaže: ,,Pohľadnica pre Červené stužky“
Stručné zhodnotenie podujatia: Naša škola sa aj v tomto školskom roku zapojila do 13. ročníka celoslovenskej kampane boja proti AIDS pod názvom ,,Červená stužka v boji proti HIV/AIDS“. Žiaci pracovali pod vedením pani zástupkyne, vyučujúcej výtvarnej výchovy Mgr. Jany Kollárovej. Do súťaže sa zapojili žiaci 7.A triedy: Michaela Zubáková, 8.B: Marcela Šatná, Damián Bednár. Všetky tri práce práce boli zaslané organizátorom kampane.
Dátum konania:3.10.2019
Zodpovedný za akciu: vyučujúca BIO- Ing. A. Radačovská
Názov aktivity : Prednáška „ Čas premien“, organizátor MP. Education, s.r.o.
Stručné zhodnotenie podujatia: Prednášky sa zúčastnili žiačky siedmeho ročníka. Lektorka Ing. Z. Šutá priblížila žiačkam obdobie dospievania, zásady životosprávy a hygieny v tomto vývinovom období, zmeny v správaní a princípy zodpovedného prístupu k sexuálnemu správaniu sa v budúcnosti.
Dátum konania:4.10.2019
Zodpovedný za akciu: koordinátorka prevencie sociálno-patologických javov, prevencie drogových závislostí a výchovy k manželstvu a rodičovstvu Mgr.K. Gerenčérová, pracovníčky CPPPaP v Prešove A. Mrúzová, B. Žabecká
Názov aktivity : Výchova k manželstvu a rodičovstvu pre 7. ročník
Stručné zhodnotenie podujatia: Žiaci získali základné poznatky z oblasti tejto problematiky, ako aj isté základy emočnej zrelosti z oblasti sexuálneho správania a predčasného sexuálneho života. Pracovníčky CPPPaP sa snažili eliminovať prvky predčasného sexuálneho života vhodným vysvetlením jeho rizík a propagovať dôležitosť usporiadaného rodinného života pre zdravý vývin ľudského jedinca
Dátum konania: 15.11. - 18. 11. 2019
Organizátor: primárny stupeň, nižší sekundárny stupeň
Zodpovedný za akciu: vyučujúci TSV Mgr. P. Melník, Mgr.J. Pošivák
Názov aktivity – súťaže: celoslovenský projekt ,,Športom pre Červené stužky“
Názov aktivity – súťaže v podmienkach našej školy: „ Skáčeme pre Červené stužky 2019“
Stručné zhodnotenie podujatia: V rámci Svetového dňa boja proti AIDS sme sa zapojili aj do športovej aktivity, ktorú sme v podmienkach našej školy pomenovali Skáčeme pre Červené stužky. Žiaci našej školy sa pod vedením svojich učiteľov stretli v telocvični, kde po ročníkoch skákali pravá a ľavá noha, potom znožmo na švihadlách všetko počas jednej minúty. Celkovo sa do tohto projektu zapojilo 287 žiakov z primárneho aj nižšieho sekundárneho stupňa. Cieľom tejto aktivity je zvýšenie verejného povedomia o zdravom životnom štýle založeného na dostatku primeraného pohybu a samozrejme zúčastnení žiaci tak vyjadrili svoje povzbudenie a solidaritu u ľudí s týmto ochorením.
Dievčatá naskákali 12 146 preskokov, chlapci 13 178 spolu 25 324 preskokov, čo v priemere na jedného žiaka predstavuje 88 preskokov.
Dátum konania: 29.11.2019 – Vyjadrenie podpory Svetového dňa boja proti AIDS, žiaci aj učitelia svoju podporu vyjadrili aj nosením červených stužiek v tento deň. Bola zrealizovaná aj rozhlasová relácia s touto problematikou./ zodp. koordinátorka protidrogovej prevencie a prevencie sociálno-patologických javov a sexuálnej výchovy Mgr. K. Gerenčérová/.

Vypracovala: KPP a PSPJ a VMR Mgr. K. Gerenčérová

Mgr. Karina Gerenčérová