Hodnotiaca správa 2019

Stredná zdravotnícka škola - EKI

Námestie 1. mája 1
04801 Rožňava

Naša škola sa zapojila do Celoslovenskej kampane: Červená stužka s nasledujúcimi aktivitami:
- Pohľadnica pre červené stužky – do 5.11.2019 sme odoslali 3 práce našich študentov.
- Naša škola sa zapojila aj do 5. ročníka - Národnej súťaže : HIV/AIDS prevencia, organizovaná SČK.
- Športom za červené stužky - Naša škola sa zapojila do tejto súťaže s aktivitou: Vybíjaná. Súťažilo 7 družstiev z radu žiakov a jedno družstvo z učiteľov. Spolu bolo zapojených 48 súťažiacich a dvaja rozhodcovia. Súťaž sa konala dňa 18. 11. 2019. Našim cieľom bolo aj takouto formou propagovať prevenciu HIV/AIDS medzi žiakmi. Akcia bola veľmi úspešná, mala pozitívny ohlas tak medzi žiakmi ako aj medzi učiteľmi. Ďakujeme, že sme sa mohli stáť jednou z úspešných škôl pri hodnotení tejto súťaže.
- Prednáška a beseda na tému HIV / AIDS – organizovaná v spolupráci s RÚVZ v Rožňave pre študentov III. ročníkov študijného odboru zdravotnícky asistent, asistent výživy a masér.
- Prednášky a besedy na tému HIV / AIDS – na triednických hodinách, príprava nástenky na tému HIV / AIDS a príprava a nosenie červených stužiek – celá škola do 1.12.2019.
- Živá červená stužka - Dňa 25.11. 2019 zamestnanci a žiaci SZŠ – EKI v Rožňave v počte 227 osôb vytvorili živú červenú stužku s názvom: „V jednote je sila“. Na školskom dvore sa postavili vedľa seba a mali pripnuté červené stužky, ktoré vytvorili žiaci I.B a I.MA triedy a nosíme ich až do 1. 12. 2019, aby sme tak edukovali aj širokú verejnosť o problematike HIV/AIDS.
Naším cieľom bolo aj takouto formou šíriť boj proti HIV/AIDS a podporiť tak aj svetový deň HIV/AIDS – 1. 12. Ako zdravotnícka škola propagujeme dôležitosť starostlivosti, podpory a záujmu o ľudí postihnutých HIV vírusom.

Mgr. Antónia Beniková