Hodnotiaca správa 2019

Gymnázium s VJM

Dunajská 13
81484 Bratislava-Staré Mesto

Do trinásteho ročníka celoslovenskej kampane „Červené stužky“ sa naša škola zapojila rôznymi aktivitami:
- Dve študentky gymnázia (Edina Horváth zo IV.A a Emma Rovenská zo IV.B) sa zapojili do výtvarnej súťaže „Pohľadnica pre Červené stužky“; Edina Horváth za svoju prácu získala čestné uznanie.
- Väčšinu aktivít zorganizovala ŽŠR našej školy – na 14. novembra pripravili dvaja predstavitelia ŽŠR (Vivien Csibaová a Gergő Gyurkovics zo IV.A) krátke vysielanie pre školský rozhlas, v ktorom oboznámili študentov s cieľom kampane a informovali ich o plánovaných aktivitách.
- 14. novembra bola pre študentov 2. a 3. ročníka gymnázia zorganizovaná prednáška na tému HIV a AIDS. MUDr. Anikó Andicsová, bývalá študentka nášho gymnázia, objasnila základné pojmy, poukázala na rizikové správanie, na dôležitosť prevencie a zároveň zdôraznila, že nesmieme stigmatizovať ľudí trpiacich touto chorobou.
- 18. novembra predstavitelia ŽŠR pripravili tematickú nástenku a na triednickej hodine si každý študent gymnázia zhotovil svoju vlastnú červenú stužku, ktorú nosil pripnutú až do 1. decembra.
- Aktivita „Športom pre Červené stužky“ prebiehala dva dni:
• 21. novembra sa naši študenti a predstavitelia ŽŠR zúčastnili na celodennom športovom podujatí na Gymnáziu Lajosa Kossutha (naša partnerská škola v Mosonmagyaróvári, HU), ktoré sme zorganizovali pre žiakov oboch gymnázií;
• na 22. novembra sme naplánovali športový deň pre študentov nášho gymnázia, do ktorého sa okrem študentov zapojili aj učitelia ako inštruktori a zároveň aktívni účastníci.
- Vytvorenie „Živej Červenej stužky“ sme prepojili s aktivitou „Športom pre Červené stužky“. Po oficiálnom zahájení športového dňa sa na školskom dvore zhromaždilo vyše 200 ľudí (žiaci, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci). Zhotovené krátke video sme 1. decembra uverejnili aj na Facebooku (https://www.facebook.com/andrea.pintesova.1/videos/10212539145512998/).
- 27. novembra sme sa zúčastnili na stretnutí v Žiline, kde po naozaj cenných prednáškach vyhodnotili aj výtvarnú súťaž a naša študentka Edina Horváth mohla prevziať jej udelené čestné uznanie.
- Pre študentov 2. a 3. ročníka gymnázia bol zorganizovaný tréning na tému duševné zdravie a jeho posilnenie pod vedením našej školskej psychologičky, Kataríny Horákovej.

Účasť v kampani bol pre našu školu naozaj veľkým prínosom. Ďakujeme za príležitosť!

Mgr. Andrea Szabó